Τομεις Εξειδικευσης

Αστικό Δίκαιο

Ενασχόληση με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, ήτοι ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό δίκαιο.

Η Εταιρεία ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, ήτοι ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό δίκαιο. Λειτουργεί ως νομικός σύμβουλος ορισμένων μεγάλων έργων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
Στο πελατολόγιο συμπεριλαμβάνονται μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
Ειδικώτερον παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων, ελέγχους τίτλων, υποθήκες, μισθώσεις, χρονομερισματικές μισθώσεις (time-sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) καθώς και σε κάθε είδους συναλλαγές, που αφορούν την ακίνητη και κινητή περιουσία των εντολέων της τόσον με παροχή των αναγκαίων και νομικών συμβουλών όσον και με εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Χαλκογραφία του ιταλού καλλιτέχνη Panilo Vitali