Ι.Κ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ - Ι.Ν. ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία

Lege Artis, Erga Omnes

Με την τέχνη του νόμου, εναντίον όλων

H εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Κ. Μαντζουράνης – Ι.Ν. Μαγγανιάρης και Συνεργάτες: Εταιρεία Δικηγόρων» είναι μετεξέλιξη του δικηγορικού γραφείου του Κωνσταντίνου Ι. Μαντζουράνη (23/12/1909 – 15/2/1998), ο οποίος ενεγράφη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.) την 4/3/1942, στη συνέχεια του δικηγορικού γραφείου του Ιωάννη Κ. Μαντζουράνη και της Μαρίας- Μαρκησίας Κ. Μαντζουράνη (4/9/1957- 8/11/2003) και μετέπειτα της ιδρυθείσης την 9/12/2006 εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. Μαντζουράνης και Συνεργάτες: Εταιρεία Δικηγόρων».

Με τη σημερινή μορφή, οργάνωση και σύνθεση, η δικηγορική εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες, που καλύπτουν ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου, όπως λ.χ. ποινικό, διοικητικό, φορολογικό, αστικό, εμπορικό, καθώς και διεθνές και ευρωπαϊκό ποινικό και φορολογικό δίκαιο, με επαγγελματισμό και κατευθυντήρια αρχή «lege artis, erga omnes = με την τέχνη του νόμου εναντίον όλων». Με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες του νόμου και της επιστήμης του δικαίου υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντα όλων των εντολέων εναντίον όλων των αντιδίκων χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Γνώση, εξειδίκευση, εμπειρία, μαχητικότητα

Η παροχή νομικών υπηρεσιών – με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, συνέπεια, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα – διασφαλίζεται από την συνεχή ανταπόκριση στις καθημερινώς αυξανόμενες απαιτήσεις ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη νομική θεωρία και νομολογία, από την αδιάλειπτη προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της δικηγορικής πρακτικής, καθώς και από την μεγάλη επιστημονική εξειδίκευση και δικηγορική εμπειρία όλων των δικηγόρων της εταιρείας.