Τομεις Εξειδικευσης

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπειρία στην επιλογή και υπόδειξη προτάσεων και λύσεων για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εντολέων της και στην αντιμετώπιση συναφών δικαστικών διενέξεων.

Η Εταιρεία διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στην επιλογή και υπόδειξη προτάσεων και λύσεων για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εντολέων της. Η παροχή σχετικών νομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει την διενέργεια νομικών ελέγχων, την σύνταξη καταστατικών, εταιρικών συμφωνητικών, αγοραπωλητηρίων συμβολαίων, συμφωνίες μετόχων και κάθε είδους συμβάσεις  τόσον προς ημεδαπές εταιρείες όσον και προς αλλοδαπές, στις οποίες παρέχονται νομικές συμβουλές και λύσεις για τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών στην Ελλάδα.

Παραλλήλως προσφέρονται  υπηρεσίες  διαρκούς νομικής – δικαστικής και εξώδικης – υποστήριξης ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων με δικαστικές και εξώδικες ενέργειες  καθώς και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για λογαριασμό ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.

Αντίγραφο από κέντημα με ελληνικό εμπορικό πλοίο του 18ου αιώνα από το Μουσείο Μπενάκη.