Τομεις Εξειδικευσης

Φορολογικό Δίκαιο

Γνώση και πολύχρονη εμπειρία

Στο πλαίσιο άσκησης των υπερασπιστικών καθηκόντων αλλά και κάθε δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης των εντολέων, φυσικών και νομικών προσώπων, εντάσσεται και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής, όπως λ.χ. σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων, προσφυγών, υπομνημάτων και κάθε είδους ένδικων βοηθημάτων και μέσων, με σκοπό τη διευθέτηση φορολογικών θεμάτων, την υποστήριξη των εντολέων σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και αντιμετώπισης φορολογικών παραβάσεων καθώς και την εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών και ελεγκτικών αρχών, όπως λ.χ ΔΟΥ, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, ΣΔΟΕ, Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων.

Ομολογίες σε εξόφληση ανεγνωρισμένων απαιτήσεων Υδρας, Σπετσών και Ψαρών δια τας κατά τον ιερόν αγώνα χρηματικάς αυτών θυσίας. (Ν.Γ.Ρ.Μ.Α/9-7-1906 «περί αναγνωρίσεως του Κανονισμού του προς τας ναυτικάς νήσους Υδραν, Σπέτσας και Ψαρά χρέους του Δημοσίου»)